Thông tư 29: Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên SGDCK

Ngày 12/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Theo Thông tư, để được đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM hợp nhất với công ty chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM phải đáp ứng điều kiện tại các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 53 Nghị định 58/2012/NĐ-CP và có vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 5%. Nếu như quy định trước đây không có điều kiện đối với chỉ số ROE.

Tương tự như trên, Thông tư quy định để được đăng ký niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,  công ty đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM hợp nhất với công ty chưa niêm yết phải đáp ứng các điều kiện tại các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP và có ROE ít nhất là 5%.

Thông tư quy định việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM  sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc ngược lại phải được biểu quyết thông qua bởi đa số Đại hội đồng cổ đông và phải đáp ứng điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sắp chuyển sang.

Thông tư 29/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017. Trường hợp công ty hợp nhất đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 4 và khoản 4 Điều 6 Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hợp lệ trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, điều kiện niêm yết và hồ sơ đăng ký niêm yết được thực hiện theo quy định tại Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Nguồn: Tạp chí Tài chính 

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan