Tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như thế nào?

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 23/06/2015

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định người lao động làm việc vào ban đêm theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP được trả tiền lương như sau:

- Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số giờ làm việc vào ban đêm

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

- Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

+

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số sản phẩm làm vào ban đêm

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng theo quy định tại Điều 23 Nghị định 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

- Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.

- Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

Chi tiết xem tại Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, có hiệu lực từ 08/08/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

34

Văn bản liên quan