Tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa

Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa được ban hành ngày 22/12/2017.

Theo đó, tiêu chuẩn của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa được quy định cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn của tổ chức biên soạn sách giáo khoa

  • Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Có đội ngũ tác giả biên soạn sách giáo khoa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 Thông tư này.
  • Được một nhà xuất bản đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này đảm nhận tổ chức biên tập, hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa; phối hợp tổ chức thực nghiệm và đề nghị thẩm định sách giáo khoa.

2. Tiêu chuẩn cá nhân biên soạn sách giáo khoa

  • Người biên soạn sách giáo khoa phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
    • Có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn;
    • Có đầy đủ quyền công dân, phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt.
  • Người tham gia biên soạn sách giáo khoa không tham gia thẩm định sách giáo khoa.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/2/2018.  

Gởi câu hỏi

418

Văn bản liên quan