Tính độc lập của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Thông tư 45/2017/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành vào ngày 16/11/2017 quy định cụ thể về tính độc lập của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

 Theo đó tính độc lập của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học được Thông tư 45 quy định như sau:

  • Thành viên Hội đồng đạo đức không được thẩm định nghiên cứu mà bản thân thành viên hoặc vợ, chồng hoặc cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên và của vợ (hoặc của chồng) thành viên có xung đột lợi ích.

  • Thành viên Hội đồng đạo đức không được tham gia hỗ trợ, triển khai những nghiên cứu mà thành viên đó đã tham gia thẩm định khi thông qua Hội đồng đạo đức.

  • Thành viên của Hội đồng đạo đức bao gồm ít nhất một người có chuyên môn thuộc khối ngành sức khỏe độc lập với tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức.

  • Hội đồng đạo đức không được bao gồm người đứng đầu tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tổ chức tài trợ nghiên cứu, tổ chức tiến hành nghiên cứu được thẩm định bởi Hội đồng đạo đức.

  • Hội đồng đạo đức cấp quốc gia không được bao gồm công chức của Bộ Y tế.

Xem chi tiết Thông tư 45/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan