Tổng hợp danh sách các văn bản hợp nhất mới được cập nhật

Văn phòng quốc hội đã ban hành hàng loạt các văn bản hợp nhất quan trọng và để thuận tiện cho việc cập nhật văn bản của Quý thành viên trở nên dễ dàng, sau đây là phần tổng hợp các văn bản hợp nhất vừa cập nhật được.

 Toàn bộ các văn bản hợp nhất mới được ban hành

Văn bản hợp nhất Luật Đất đai hợp nhất các văn bản:

Luật Đất đai số 45/2013/QH13;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14.

Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động hợp nhất các văn bản:

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;

Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14.

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội hợp nhất các văn bản:

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016;

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14.

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế hợp nhất các văn bản:

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009;

- Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014;

- Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14.

Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng hợp nhất các văn bản:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

1,026