Trách nhiệm của cơ quan bảo quản vật chứng

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 135/2017/TT-BQP vào ngày 26/5/2017 quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan bảo quản vật chứng.

Theo đó trách nhiệm của cơ quan, đơn vị gửi vật chứng được Thông tư 135 quy định như sau:

  • Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Quân đội đang thụ lý vụ án hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan gửi vật chứng thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý vật chứng, vận chuyển gửi cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vật chứng kèm theo tài liệu liên quan (nếu có)

  • Khi chuyển hồ sơ vụ án, cơ quan chuyển hồ sơ phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan, đơn vị được giao quản lý, bảo quản vật chứng;

  • Khi vận chuyển vật chứng cần phải sử dụng phương tiện chuyên dùng thì cơ quan gửi vật chứng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vật chứng tổ chức vận chuyển đảm bảo an toàn cho vật chứng và môi trường.

Bên cạnh đó Thông tư 135 còn quy định cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vật chứng có trách nhiệm tiếp nhận ngay vật chứng, tài liệu và quản lý, bảo quản an toàn vật chứng khi cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Quân đội, cơ quan, đơn vị có liên quan liên hệ và gửi vật chứng.

Xem chi tiết Thông tư 135/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan