Trách nhiệm của đơn vị thuộc NHNN về cho vay đầu tư ra nước ngoài

Thông tư 36/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Văn bản thay thế Thông tư 10/2006/TT-NHNN.

Theo quy định mới, để đảm bảo hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài, các đơn vị thuộc NHNN phải có trách nhiệm sau:

1. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế:

  • Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng đối với khách hàng;
  • Chủ trì, phối hợp xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến việc cho vay để đầu tư ra nước ngoài trong phạm vi Thông tư 36.

2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:

  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD; Xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;
  • Kiểm soát tổ chức tín dụng trong việc tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền liên quan đến hoạt động cho vay đầu tư ra nước ngoài.

3. Vụ Quản lý ngoại hối:

  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của NHNN xử lý những vấn đề về chuyển tiền cho vay và các khoản khác có liên quan đến hoạt động cho vay đầu tư ra nước ngoài.

4. Vụ Chính sách tiền tệ:

  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của NHNN xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc cho vay đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ.

5. Các đơn vị khác thuộc NHNN có trách nhiệm phối hợp xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến việc cho vay để đầu tư ra nước ngoài của TCTD đối với khách hàng.

Xem chi tiết tại Thông tư 36/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

29