Trách nhiệm của TGĐ, lãnh đạo các bộ phận trong DN về Kiểm toán nội bộ

Ngày 10/07/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Trách nhiệm của TGĐ, lãnh đạo các bộ phận trong DN về Kiểm toán nội bộ, Thông tư 66/2020/TT-BTC

Trách nhiệm của TGĐ, lãnh đạo các bộ phận trong DN về Kiểm toán nội bộ  (Ảnh minh họa)

Theo đó, Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC quy định rõ về trách nhiệm của Tổng giám đốc/Giám đốc và lãnh đạo các bộ phận/đơn vị trong doanh nghiệp đối với bộ phậm kiểm toán nội bộ. Cụ thể như sau:

Trách nhiệm của Tổng giám đốc/Giám đốc

  1. Tạo điều kiện thuận lợi để kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ đạo các bộ phận thực hiện phối hợp công tác với kiểm toán nội bộ theo quy định của quy chế về kiểm toán nội bộ.

  2. Đôn đốc các bộ phận thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, thông báo cho bộ phận kiểm toán nội bộ tình hình thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với bộ phận kiểm toán nội bộ.

  3. Đảm bảo bộ phận kiểm toán nội bộ được thông báo đầy đủ về các thay đổi, những vấn đề phát sinh mới trong hoạt động của đơn vị nhằm xác định sớm những rủi ro liên quan.

Trách nhiệm của lãnh đạo các bộ phận/đơn vị trong doanh nghiệp

  1. Tạo điều kiện thuận lợi để kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ đạo các bộ phận thực hiện phối hợp công tác với kiểm toán nội bộ theo quy định của quy chế về kiểm toán nội bộ.

  2. Đôn đốc các bộ phận thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, thông báo cho bộ phận kiểm toán nội bộ tình hình thực hiện những kiến nghị đã thống nhất với bộ phận kiểm toán nội bộ.

  3. Đảm bảo bộ phận kiểm toán nội bộ được thông báo đầy đủ về các thay đổi, những vấn đề phát sinh mới trong hoạt động của bộ phận/đơn vị nhằm xác định sớm những rủi ro liên quan.

  4. Thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt; có biện pháp xử lý kịp thời khi có các kiến nghị, đề xuất của kiểm toán nội bộ.

Chi tiết xem tại Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan