Trách nhiệm của UBND trong Quy hoạch phát triển điện lực các cấp

Ngày 30/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Theo đó, để việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực các cấp được thực hiện có hiêụ quả, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm sau đây:

  • Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm cả quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt;

  • Chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh tại địa phương;

  • Định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả, sự tác động và ảnh hưởng của việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh tại địa phương để báo cáo Bộ Công Thương;

  • Chỉ đạo thực hiện dự án điện theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được duyệt.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư các dự án điện lực cũng có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo đúng Quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt;

  • Định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực về tình hình triển khai thực hiện dự án.

Thông tư 24/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan