Trình tự, thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong một số trường hợp. Trình tự thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như sau.

1. Hồ sơ: bao gồm Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, với các nội dung chủ yếu sau:

  • Chất lượng nguồn nước;
  • Loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác, thời gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng;
  • Tính tiền cho từng mục đích sử dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp quyền khai thác và kèm theo các tài liệu để chứng minh.

2. Cơ quan thẩm quyền phê duyệt:

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  • Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Trình tự tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt:

  • Việc tiếp nhận, thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước;
  • Khi trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép có trách nhiệm trình dự thảo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ gửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác kèm theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Nghị định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2017.

- Ngọc Duyên - 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

57