Trình tự, thủ tục xét khen thưởng đối với sinh viên

Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 05/4/2016 nhằm ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học.

Theo đó, Thông tư 10 quy định vào đầu năm học, cơ sở giáo dục đại học tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

Thủ tục xét khen thưởng được Thông tư 10 quy định thực hiện như sau:

  • Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm lớp, đề nghị khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét;

  • Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên tổ chức họp, xét và đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học xét duyệt;

  • Căn cứ vào đề nghị của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học tổ chức xét và đề nghị Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan