Trường hợp nào thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn?

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 01/3/2017 quy định các trường hợp thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

 

Theo đó Thông tư 02 quy định các trường hợp sau đây sẽ thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn:

  • Đối với những xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn được duyệt nhưng chưa đáp ứng các chỉ tiêu về nông thôn mới quy định tại Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã, cấp huyện có liên quan theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

  • Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn xuất hiện những thay đổi về chính sách, chủ trương, các quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt làm thay đổi các dự báo của quy hoạch xây dựng nông thôn.

  • Các biến động về địa lý- tự nhiên như: thay đổi ranh giới hành chính, sụt lở, lũ lụt, động đất và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn quyết định việc điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Đồng thời Thông tư 02 còn quy định khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn xác định rõ các yêu cầu, để đề xuất nội dung điều chỉnh như: sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian cho từng khu vực, giải pháp cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng, dịch vụ phù hợp với khả năng, nguồn lực và yêu cầu phát triển, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Xem chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/4/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan