Từ năm 2019, sinh con thứ 3 bị xử lý kỷ luật như thế nào?

Sinh con thứ 3 luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với đảng viên, cán bộ, công chức và viên chức. Việc áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sẽ là khác nhau tùy thuộc vào mức độ hậu quả của hành vi sinh con thứ 3, cụ thể như sau.

Căn cứ Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên:

- Nếu sinh con thứ 3 thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

- Nếu sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ);

- Nếu sinh con thứ 3 gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Ngoài hình thức xử lý kỷ luật về mặt Đảng nêu trên, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sinh con thứ 3 còn có thể chịu xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, đoàn thể, hình thức xử lý kỷ luật cụ thể sẽ được quy định tại quy chế nội bộ của đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

8,367

Văn bản liên quan