Vị trí, chức năng của Cục thi hành án, Phòng thi hành án thuộc BQP

Ngày 08/3/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 50/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu.

Theo đó, vị trí, chức năng của Cục thi hành án và Phòng thi hành án được Thông tư 50 quy định như sau:

1. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

  • Vị trí: Là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan quản lý thi hành án dân sự trong Quân đội.
  • Chức năng: Tham mưu với Quân ủy Trung ương, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án và thực hiện quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự trong Quân đội.

2. Phòng Thi hành án quân khu và tương đương

  • Vị trí: Là cơ quan thuộc quân khu và tương đương, cơ quan thi hành án dân sự trong Quân đội.
  • Chức năng: Tham mưu với Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu và tương đương về thi hành án dân sự trên địa bàn; tổ chức hoạt động thi hành án dân sự.

Xem thêm nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tại Thông tư 50/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan