12 chính sách mới tác động đến mọi cán bộ, công chức từ 01/7/2020

Chỉ còn 01 tuần nữa, cán bộ, công chức cả nước sẽ bước sang một mốc thời gian quan trọng với hàng loạt chính sách mới ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình. Cụ thể, kể từ ngày 01/7/2020, 12 chính sách mới sau đây sẽ đồng loạt có hiệu lực áp dụng.

cán bộ công chức

12 chính sách mới tác động đến mọi cán bộ, công chức từ 01/7/2020 - Ảnh minh họa

1. Lương cơ sở của cán bộ, công chức vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng

Theo nội dung tại Nghị quyết 86/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12/11/2019 thì Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch Covid-19, chiều ngày 19/6/2020, tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp 9, quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020 áp dụng đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) vẫn duy trì ở mức 1.490.000 đồng/tháng. Và với việc duy trì mức lương cơ sở này thì tiền lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2020 cũng sẽ được tính như hiện nay.

2. Chính thức bỏ chế độ công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Cụ thể, so với quy định hiện nay tại Luật cán bộ, công chức 2008, Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 đã bỏ những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ra khỏi định nghĩa về công chức.

Theo đó, từ ngày 01/7/2020, tức ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì sẽ không còn chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập như hiện nay nữa.

3. Bổ sung thêm hình thức thực hiện nâng ngạch đối với công chức

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật cán bộ, công chức 2008, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

Như vậy, Luật sửa đổi đã bổ sung thêm hình thức xét nâng ngạch bên cạnh hình thức thi nâng ngạch so với quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008.

4. Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn có thể bị xử lý kỷ luật

Cụ thể, theo Khoản 18 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 84 Luật cán bộ, công chức 2008 thì mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật. Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2020, cán bộ, công chức mặc dù đã nghỉ hưu nhưng nếu có hành vi vi phạm trước đó vẫn sẽ bị xử lý kỷ luật theo một trong 03 hình thức nêu trên.

5. Không tính thời hiệu kỷ luật với cán bộ, công chức trong một số trường hợp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật cán bộ, công chức 2008 thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức được xác định là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, nhưng Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 đã tăng thời hiệu này lên mức tối đa là 60 tháng, kể từ thời điểm có hành vi phạm.

Ngoài ra, theo Luật này, sẽ không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức có một trong những hành vi vi phạm sau đây:

- Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

- Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

Như vậy, cán bộ, công chức sẽ không được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật và bị xem xét xử lý kỷ luật vào bất cứ thời điểm nào nếu bị phát hiện là có một trong các hành vi vi phạm nêu trên.

6. Bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức là người tài năng

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật cán bộ, công chức 2008, Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Theo đó, sẽ giao Chính phủ quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức sẽ quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý.

Như vậy, kể từ ngày 01/07/2020 sẽ có những quy định, chính sách cụ thể hơn về việc sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức là người có tài năng.

7. Thêm 02 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển

Cụ thể, theo Khoản 5 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008, kể từ ngày 01/07/2020 sẽ có thêm 02 trường hợp công chức được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển là những người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.

8. Từ 01/7/2020, công chức bắt buộc phải được kiểm định chất lượng đầu vào

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, tuyển dụng công chức phải thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, cụ thể như sau: “Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Luật này. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả.”     

Như vậy, sắp tới, việc tuyển dụng công chức không chỉ còn dựa vào kết quả thi, hay hồ sơ xét tuyển của người dự tuyển nữa mà còn phải dựa vào các kỹ năng mềm, năng lực thực sự của người dự tuyển.

Hiện nay, Điều 39 Luật Cán bộ, công chức 2008 chỉ quy định về cơ quan thực hiện tuyển dụng mà không có quy định nào về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

9. Từ 01/7/2020, đánh giá công chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thể

Cụ thể, theo quy định Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì bên cạnh những nội dung đánh giá như hiện nay, từ ngày 01/7/2020, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức và viên chức phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Điều này sẽ góp phần làm cho việc đánh giá chất lượng làm việc của công chức, viên chức trở nên rõ ràng, chính xác công bằng hơn so với quy định hiện nay.

10. Từ 01/7/2020, cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật vẫn được bổ nhiệm

Cụ thể, theo Khoản 17 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 82 Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Có thể thấy, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã chia việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức thành 2 mức độ để xem xét có được bổ nhiệm lại hay không, theo đó, nếu bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng nhưng vẫn có thể được bổ nhiệm lại hoặc bố trí chức vụ thấp hơn, nếu bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì sẽ không được bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng.

Hết thời hạn nêu trên, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008 quy định cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì đương nhiên không được bổ nhiệm, kể cả bổ nhiệm lại.

11. Sẽ công khai kết quả đánh giá cán bộ từ 1/7/2020

Cụ thể, theo Khoản 12 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả xếp loại chất lượng công chức được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến công chức được đánh giá và được thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

Theo quy định hiện hành tại Luật Cán bộ, công chức 2008 thì kết quả phân loại đánh giá cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ và thông báo đến cán bộ được đánh giá.

12. Sẽ có thêm ngạch công chức mới do Chính phủ quy định

Cụ thể, theo Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi 2019 bổ sung Điểm e vào sau Điểm đ Khoản 1 Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì sắp tới sẽ bổ sung thêm 01 loại ngạch công chức, ngạch này do Chính phủ quy định bên cạnh các ngạch Chuyên viên cao cấp và tương đương, Chuyên viên chính và tương đương, Chuyên viên và tương đương, Cán sự và tương đương, Nhân viên.

Nguyễn Trinh 

1,716

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan