Bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức phải được công khai

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật này là quy định công khai bản kê tài sản của người có nghĩa vụ kê khai.

cong khai ban ke khai tai san thu nhap

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, tùy vào đối tượng kê khai mà sẽ có địa điểm công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tương ứng như sau:

- Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

- Đối với người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

- Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được công khai theo quy định của pháp luật về bầu cử.

- Đối với người dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trước khi bầu, phê chuẩn. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đối với người dự kiến bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại doanh nghiệp nhà nước được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm khi tiến hành bổ nhiệm hoặc tại cuộc họp của Hội đồng thành viên khi tiến hành bầu các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Như vậy có thể hiểu, đối với người làm việc thông thường tại cơ quan, đơn vị nào thì sẽ tiến hành công khai ngay tại cơ quan, đơn vị đó. Một số trường hợp khác như người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc người ứng cử đại biểu Quốc hội…thì sẽ công khai theo quy định riêng của trường hợp đó.

Song song đó, để việc kê khai này bảo đảm nguyên tắc chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời như quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 thì Quốc hội cũng có những hình thức xử lý rất nghiêm khắc như hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm….. nếu việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

Toàn Trung

1,279

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan