Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ 01/7/2019

Chiều ngày 09/11/2018, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, chính thức điều chỉnh mức lương cơ sở 2019 tăng thêm 100.000 đồng/tháng.

BẢNG LƯƠNG CBCCVC NHÀ NƯỚC TỪ 01/7/2019

Theo nội dung hướng dẫn tại Nghị quyết này, từ ngày 01/7/2019, Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng.

Mức lương cơ sở này được dùng làm căn cứ để:

  • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật;
  • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
  • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo đó, bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại Nghị quyết.

Sau đây, THƯ KÝ LUẬT trân trọng gửi đến Quý Thành viên, Khách hàng chi tiết Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ ngày 01/7/2019, gồm:

  • Bàng 1: BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 
  • Bảng 2: BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
  • Bảng 3: BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

>> XEM THÊM...

Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 ngày 09/11/2018 của Quốc hội.

Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Nghị định 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ.

Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ.

Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ.

Nghị định 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ.

12,760

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan