Bỏ bớt 01 tiêu chí đánh giá viên chức từ 15/9/2017

Nghị định 88/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ chính thức ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý là tiêu chí phân loại, đánh giá viên chức đã được đơn giản hơn. Cụ thể:

 

Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý):

  • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
  • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
  • Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
  • Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý)

  • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
  • Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
  • Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

⇒ Như vậy đã BỎ đi tiêu chí “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” khi đánh giá viên chức ở 02 mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 15/9/2017. 

832

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan