Cán bộ công chức và quy định cần biết trong tháng 07/2018

Trong tháng 7/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CP và Thông tư 06/2018/TT-BNV chính thức có hiệu lực với các nội dung đáng chú ý liên quan đến cán bộ, công chức.

 

1. Tăng mức lương cơ sở và lương thực nhận của cán bộ, công chức, viên chức

Kể từ ngày 01/7/2018, Nghị định 72/2018/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành, quy định tăng mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên mức 1,39 triệu đồng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân.

Bên cạnh việc tăng mức lương cơ sở, các khoản phụ cấp và tiền lương của cán bộ, công chức cũng được tăng theo để phù hợp mức lương cơ sở mới, đơn cử như: tăng mức lương thực nhận, tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tăng mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu…

2. Áp dụng công thức mới về tính tiền lương dành cho cán bộ, công chức

Các công thức được áp dụng để tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức được quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BNV. Theo đó:

Công thức tính lương

Mức lương = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Công thức tính phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Công thức tính phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Mức phụ cấp từ 01/7/2018 = Mức lương từ 01/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 01/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2018 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ 01/7/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Xem thêm tại Thông tư 06/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

3,939

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan