Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá theo nội dung mới từ năm 2020

Dự kiến đến năm 2020, bộ phận những người là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đánh giá chất lượng công việc dựa theo các nội dung tiêu chí mới, quy định này được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức do Bộ Nội vụ xây dựng.

Dưới đây là bảng so sánh giữa quy định tại Dự thảo đang được xây dựng và quy định hiện hành tại Luật Cán bộ công chức 2008, Luật Viên chức 2010.

Đối với cán bộ, công chức

Quy định tại Dự thảo

Quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008

Điều 56. Nội dung đánh giá công chức

1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

Đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này còn phải thực hiện đánh giá về thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

 

Điều 56. Nội dung đánh giá công chức

1. Công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

e) Thái độ phục vụ nhân dân.

 

 

Đối với viên chức

Quy định tại Dự thảo

Quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008

Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

 

 

Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

 

Xem nội dung chi tiết tại Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức, dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2020.

Duy Thịnh

2,294

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan