Công chức là lãnh đạo, quản lý sẽ không bị áp dụng kỷ luật hạ bậc lương

Theo quy định mới nhất tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, ciên chức thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ không bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật hạ bậc lương.

Công chức, Nghị định 112/2020/NĐ-CP

Công chức là lãnh đạo, quản lý sẽ không bị áp dụng kỷ luật hạ bậc lương (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định các hình thức kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bao gồm:

 • Khiển trách.

 • Cảnh cáo.

 • Giáng chức.

 • Cách chức.

 • Buộc thôi việc.

Trường hợp công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm thì áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật sau:

 • Khiển trách.

 • Cảnh cáo.

 • Hạ bậc lương.

 • Buộc thôi việc.

Như vậy, hình thức kỷ luật hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể, hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm  thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định 112/2020/NĐ-CP mà tái phạm;

(2) Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

 • Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

 • Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

 • Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

 • Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

 • Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

 • Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

 • Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;

 • Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.

Đối chiếu với quy định tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP, văn bản quy định về các hình thức kỷ luật công chức trước khi Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau:

 • Khiển trách;

 • Cảnh cáo;

 • Hạ bậc lương;

 • Giáng chức;

 • Cách chức;

 • Buộc thôi việc.

Như vậy, Nghị định 112/2020/NĐ-CP đã bỏ đi hình thức xử lý kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Hiện tại, công chức là lãnh đạo, quản lý sẽ không bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật hạ bậc lương mà chỉ áp dụng một trong 05 hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần lưu ý về sự thay đổi này để bảo vệ quyền lợi của mình tại cơ quan, tổ chức.

Thùy Trâm

1,291

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan