Công chức, viên chức xin thôi việc sẽ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Trong quá trình làm việc, công chức, viên chức không đủ điều kiện về sức khỏe hoặc có việc riêng không thể tiếp tục làm việc thì có quyền xin thôi việc. Vậy trong trường hợp này, công chức, viên chức sẽ được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Công chức, viên chức

Công chức, viên chức xin thôi việc sẽ được hưởng những khoản trợ cấp nào? (Ảnh minh họa)

1. Đối với công chức thôi việc

Theo quy định Điều 59 Luật Cán bộ công chức 2008, công chức được hưởng chế độ thôi việc khi xin thôi việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Theo đó, công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do (Lưu ý: Công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ không được giải quyết đơn thôi việc).

Như vậy, sau khi xin thôi việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý, công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP như sau:

 • Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

 • Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

Ví dụ: Ông Nguyễn Thanh Bình làm việc được 4 năm tại đơn vị A và được hưởng nhóm ngạch công chức loại A3.1, hệ số lương 7.64. Theo đó, mức trợ cấp ông Bình được hưởng như sau:

 • Mức hưởng trợ cấp thôi việc =  (7.64 x 1.490.000) x ½  x  4 = 22.767.200 đồng;

 • Mức trợ cấp thấp nhất của ông Bình là 11.384.000 đồng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp công chức chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với viên chức thôi việc

Căn cứ tại Điều 29 Luật Viên chức 2010 và khoản 1 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định viên chức được giải quyết thôi việc trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước:

- Ít nhất 45 ngày nếu viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

- Ít nhất 03 ngày nếu viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn thuộc các trường hợp:

 • Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

 • Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

 • Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

 • Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

 • Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

- Ít nhất 30 ngày nếu viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn thuộc trường hợp bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Như vậy, sau khi được giải quyết thôi việc, viên chức sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

- Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31/12/2008 trở về trước được tính như sau:

 • Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

 • Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng;

 • Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008;

 • Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

- Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01/01/2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng sẽ bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm viên chức chấm dứt hợp đồng làm việc (theo quy định Điều 50 Luật Việc làm 2013).

Ty Na

916

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan