Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến chính sách tiền lương của CBCCVC?

Theo thông tin mới nhất từ BCH Trung ương, thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27 sẽ được dời lại kể từ ngày 1/7/2022. Theo đó, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ ảnh hưởng như thế nào?

cán bộ, công chức, viên chức

Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến chính sách tiền lương của CBCCVC? (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng bởi  dịch Covid-19, việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW sẽ được dời lại đến ngày 01/7/2022 (thay vì vào năm 2021 như trước đây). Theo đó, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những ảnh hưởng như sau:

Một là, lương của cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 vẫn được tính theo lương cơ sở 

Theo quy định tại Mục 3.1.c Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW, từ năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,  tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII từ ngày 5 - 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022 (thay vì vào năm 2021 như trước) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Vì vậy, năm 2021, mức lương cơ sở vẫn chưa bị bãi bỏ nên mức lương của cán bộ công chức viên chức vẫn sẽ được tính theo công thức hiện nay.

Hai là, chưa áp dụng hệ thống bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cụ thể, tại Nghị quyết 27-NQ/TW, từ năm 2021, sẽ xây dựng, ban hành 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, bao gồm:

  • Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

  • Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

  • Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

  • Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

  • Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, năm 2021, cán bộ, công chức viên chức vẫn sẽ chưa áp dụng bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Đồng thời, vẫn áp dụng bảng lương cho chuyên gia cao cấp; bảng lương của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Ba là, chưa bãi bỏ phụ cấp thâm niên của cán bộ, công chức, viên chức

Trên tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW, một trong những nội dung cải cách chính sách tiền lương là bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, nhằm sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Như vậy, với việc dời thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến 01/7/2022 thì năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức vẫn sẽ được nhận các phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm như hiện nay.

Bốn là, cơ cấu tiền lương mới cho công chức, viên chức từ năm 2021 được dời lại đến 01/7/2022

Theo Điểm a Khoản 3.1 Phần II Nghị quyết 27-NQ/TW, Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

  • Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

  • Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

  • Đồng thời, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, cơ cấu tiền lương mới này sẽ được dời lại đến 01/7/2022 theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Năm là, mức lương cơ sở 2021 của cán bộ, công chức, viên chức vẫn giữ nguyên 1,49 triệu đồng/tháng

Cụ thể, trong Nghị quyết mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó, đáng chú ý là nội dung mức lương cơ sở 2021 sẽ chưa thực hiện điều chỉnh tăng. Cũng liên quan đến mức lương cơ sở, thông qua Nghị quyết, trong năm 2020 cũng sẽ không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Như vậy, mức lương cơ sở 2021 sẽ không tăng và vẫn giữ nguyên 1.490.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Do đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ sẽ giữ nguyên với mức hiện nay.

Ty Na

1,199

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan