Đánh giá, phân loại CBCCVC theo quy định mới

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP).

 

Hiện nay theo Nghị định 56/20105/NĐ-CP việc đánh giá CBCCVC theo 4 mức, gồm:

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  • Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
  • Không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó có mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực lại có sự khác nhau so với Quy định 89-QĐ/TW về đánh giá, phân loại đối với cán bộ lãnh đạo.

Do đó để phù hợp với Quy định 89-QĐ/TW, tại Dự thảo Nghị định Bộ Nội vụ đề xuất quy định mức "hoàn thành nhiệm vụ" thay thế cho mức "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực".

Như vậy, mức phân loại đánh giá cán bộ sẽ căn cứ vào các tiêu chí mới sau:

Mức 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

(1) Thực sự gương mẫu thực hiện các quy định về chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức ký luật tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5;

(2) Thực hiện tốt quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị đình;

(3) Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;

(4) Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

(5) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu cơ bản hoàn thành vượt mức; 100% các cơ quan, đon vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

(6) Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách;

(7) Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.

Mức 2: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

(1)  Gương mẫu thực hiện các quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5;

(2) Thực hiện tốt các tiêu chí (2), (3), (4) của Mức 1;

(3) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

(4) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

(5) Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

Mức 3: Hoàn thành nhiệm vụ

(1) Gương mẫu thực hiện các quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5;

(2) Thực hiện tốt các tiêu chí (2), (3), (4)

(3) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ  hoặc hiệu quả thấp;

(4) Các đơn vị được giao quản lý, phụ trách hoàn thành trên 70% các chi tiêu nhiệm vụ. Có ít nhất 70% số cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ;

(5) Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt kết quả.

Mức 4: Không hoàn thành nhiệm vụ

(1) Cấp có thẩm quyền quản lýcán bộ đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

(2) Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành;

(3) Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra;

(4) Cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

(5) Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

 

► Xem thêm đánh giá, phân loại công chức, viên chức tại Dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 

4,855

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan