Dự kiến không tính thời hiệu kỷ luật với cán bộ công chức từ năm 2020

Đây là điểm mới được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/1/2020.

Theo đó, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức được quy định là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.

Hiện hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì thời hiệu này được xác định là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, nhưng Dự thảo lần này đã có quy định sửa đổi tăng thời hiệu xử lý kỷ luật là 60 tháng, kể từ thời điểm có hành vi phạm.

Tuy nhiên, Dự thảo cũng đưa ra quy định là không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng như sau:

- Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

- Có hành vi vi phạm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả, không hợp pháp.

Như vậy, cán bộ, công chức sẽ không được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật và bị xem xét xử lý kỷ luật vào bất cứ thời điểm nào nếu bị phát hiện là có một trong các hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Xem nội dung chi tiết tại Dự thảo Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/1/2020.

Duy Thịnh

670

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan