Giải đáp toàn bộ thắc mắc về chế độ của Viên chức từ ngày 01/7/2020

Những ngày gần đây, Thư Ký Luật đã nhận được rất nhiều thắc mắc của Quý khách hàng, Quý thành viên về các chế độ, chính sách mới đối với viên chức theo Luật cán bộ công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 vừa được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019. Thư Ký Luật xin giải đáp toàn bộ thắc mắc của Quý Khách hàng, Thành viên trong bài viết dưới đây.

 BẢNG LƯƠNG CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 01/7/2020

1. Chỉ còn 03 trường hợp hưởng “viên chức suốt đời” từ 01/7/2020

Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 đã sửa đổi, bổ sung quy định về hợp đồng làm việc đối với viên chức.

Theo đó, hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng (thay vì từ đủ 12 tháng đến 36 tháng như hiện nay). Đáng chú ý là hợp đồng này áp dụng đối với tất cả người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020, trừ 03 trường hợp sau:

  • Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

  • Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức 2010 (tức là đối tượng viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng);

  • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, nếu không thuộc 03 trường hợp trên thì viên chức sẽ không được hưởng chế độ “viên chức suốt đời” kể từ ngày 01/7/2020.

Xem chi tiết tại đây.

2. Nhiều viên chức không được hưởng “viên chức suốt đời” dù tuyển dụng trước 01/7/2020

Như đã phân tích ở trên, viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 vẫn được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn - “viên chức suốt đời”. Tuy nhiên, Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 cũng quy định những viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì mới được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, trường hợp không đáp ứng yêu cầu luật định thì sẽ không được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn. Do đó, không phải viên chức nào được tuyển dụng trước 01/7/2020 cũng được hưởng chế độ “viên chức suốt đời”.

Xem chi tiết tại đây.

3. Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc từ ngày 01/7/2020

Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 đã bổ sung thêm một trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, là: “Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự”.

Như vậy, từ 01/7/2020 sẽ có 6 trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc.

Xem chi tiết các trường hợp tại đây.

che do cua vien chuc, luat vien chuc sua doi

4. Nhiều viên chức được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét tuyển từ 01/7/2020

Cụ thể, Khoản 3 Điều 37 Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức 2019 đã bổ sung thêm 01 hình thức tuyển dụng công chức ngoài việc thi tuyển, xét tuyển như hiện nay.

Theo đó, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có thể tiếp nhận viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào làm công chức nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm.

Xem chi tiết tại đây.

5. Quy định mới về đánh giá, phân loại viên chức từ 01/7/2020

Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 đã có nhiều quy định mới đáng chú ý về đánh giá, phân loại viên chức. Cụ thể như sau:

Về nội dung đánh giá:

Ngoài những nội dung đánh giá như hiện nay, viên chức còn được đánh giá theo kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm.

Về thời điểm đánh giá:

Thời điểm đánh giá, phân loại bao gồm: Đánh giá hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch (Theo quy định hiện nay, việc đánh giá, phân loại viên chức còn được thực hiện khi đào tạo, bồi dưỡng viên chức).

Xem chi tiết tại đây.

6. Từ 01/7/2020, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức lên đến 05 năm

Khoản 7 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức 2019 đã kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức.

Cụ thể, theo quy định mới, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức sẽ được kéo dài lên 05 năm kể từ thời điểm có hành vi vi phạm, riêng đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách thì thời hiệu xử lý kỷ luật sẽ là 02 năm (Theo quy định hiện nay thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức sẽ là 24 tháng đối với tất cả các trường hợp).

Xem chi tiết tại đây.

Thanh Lâm

3,631

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan