Không tăng lương cơ sở 2021, những đối tượng CBCCVC nào sẽ bị ảnh hưởng?

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức lương cơ sở 2021 vẫn sẽ giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. Vậy khi lương cơ sở 2021 không tăng, những đối tượng CBCCVC nào sẽ bị ảnh hưởng?

lương cơ sở 2021

Không tăng lương cơ sở 2021, những đối tượng CBCCVC nào sẽ bị ảnh hưởng? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Chính trị và Quốc hội đã thống nhất chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ ngày 01/07/2020 cho đến khi có thông báo mới tại Kết luận 77-KL/TW ngày 05/6/2020 và Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020.

Đồng thời, mới đây, trong Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc Hội cũng đã thống nhất trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo.

Cũng liên quan đến mức lương cơ sở, thông qua Nghị quyết, trong năm 2020 cũng sẽ không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Như vậy, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên Quốc Hồi đồng ý thông qua mức lương cơ sở 2021 không tăng và sẽ vẫn giữ nguyên 1.490.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Do đó, khi mức  lương cơ sở 2021 không tăng lên 1.600.000 đồng/tháng thì đồng nghĩa với việc Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang năm 2020 sẽ không được ban hành.

Vì vậy, những nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức sau đây sẽ không tăng các khoản thu nhập như lương, phụ cấp… tính theo mức lương cơ sở 2021:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện (theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 và được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019):

  • Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ NSNN.

  • Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ NSNN.

2. Cán bộ, công chức cấp xã (theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008):

  • Cán bộ xã, phường, thị trấn là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực HĐND, UBND, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội;

  • Công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ NSNN.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Ty Na

183

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan