Năm 2020: Đánh giá chất lượng làm việc của công chức bằng sản phẩm cụ thể

Nội dung đáng chú ý này được nhắc đến trong Dự thảo Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức đang được đưa ra lấy ý kiến và dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ năm 2020.

Theo đó, tại Khoản 10 Điều 1 của Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều 56 Luật Cán bộ công chức 2008 có quy định các nội dung để đánh giá công chức gồm có:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, để việc đánh giá chất lượng làm việc của công chức trở nên rõ ràng, chính xác và tạo nên sự công bằng thì kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức phải được thể hiện thông qua sản phẩm cụ thể.

Ngoài các nội dung đánh giá nêu trên, Dự thảo còn quy định đối với những vị trí tiếp xúc với người dân doanh nghiệp thì công chức còn phải được đánh giá thông qua thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Xem thêm các quy định khác tại Dự thảo Luật sửa đổi Luật Cán bộ công chức và Luât Viên chức dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/1/2020.

Duy Thịnh

1,132

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan