Nhiều người không được hưởng “viên chức suốt đời” dù tuyển dụng trước 01/7/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/11/2019.

vien chuc suot doi, Luat Vien chuc sua doi

Ảnh minh họa

 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Theo đó, Luật này quy định, viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trừ 03 trường hợp sau đây viên chức vẫn được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức 2010 và người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, theo quy định này có thể hiểu, những viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 trở đi sẽ không được hưởng chế độ này nữa nếu không phải là cán bộ, công chức chuyển thành viên chức hoặc làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn đối với những viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc trước ngày 01/7/2020 thì sẽ được hưởng biên chế suốt đời.

Tuy nhiên, tại Khoản 10 Điều 2 Luật này đã bổ sung thêm Khoản 2a vào sau Khoản 2 Điều 59 Luật Viên chức 2010, theo đó, viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 nhưng chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định này, không phải viên chức nào được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 cũng sẽ được hưởng viên chức suốt đời mà còn phải xem xét hợp đồng làm việc mà đối tượng đó đã ký trước 01/7/2020 là hợp đồng xác định thời hạn hay không xác định thời hạn, nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì phải đáp ứng được các yêu cầu luật định mới được ký hợp đồng không xác định thời hạn, và ngược lại nếu không đáp ứng thì đương nhiên sẽ không được ký hợp đồng không xác định thời hạn, tức không đương nhiên được hưởng chế độ viên chức suốt đời.  

Nguyễn Trinh 

18,535

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan