Nhiều viên chức được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét tuyển từ 01/7/2020

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức được thông qua ngày 25/11/2019.

vien chuc duoc tiep nhan vao lam cong chuc

Ảnh minh họa

 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức 2019 thì ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển như hiện nay, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có thể quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với các trường hợp sau đây:

- Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Cán bộ, công chức cấp xã;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

- Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý với người đang là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;…

- Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Hiện nay, Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định việc tuyển dụng công chức được thực hiện qua hình thức thi tuyển. Trong đó, chỉ nêu 01 trường hợp duy nhất được xét tuyển là người có phẩm chất, trình độ và năng lực, cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo...

Với việc quy định các trường hợp tiếp nhận người vào làm công chức không thông qua thi tuyển, xét tuyển tại Luật này, trong thời gian sắp tới sẽ mở ra nhiều cơ hội để trở thành công chức cho những người đã có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, bao gồm các viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Toàn Trung

2,196

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan