Những quy định mới về nâng ngạch công chức từ 01/7/2020

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Theo đó, có một số quy định mới sau đây về nâng ngạch công chức từ ngày 01/7/2020 mọi công chức cần phải biết:

quy định mới về nâng ngạch công chức

Những quy định mới về nâng ngạch công chức từ 01/7/2020 (Ảnh minh hoạ)

1. Thêm ngạch công chức mới

Tại khoản 7 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã bổ sung điểm e khoản 1 Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008. Theo đó, ngạch công chức mới bao gồm các loại sau đây:

  • Chuyên viên cao cấp và tương đương;

  • Chuyên viên chính và tương đương;

  • Chuyên viên và tương đương;

  • Cán sự và tương đương;

  • Nhân viên.

  • Ngạch khác theo quy định của Chính phủ

2. Nâng ngạch công chức bằng hình thức xét tuyển

Tại khoản 8 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 44 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

Theo quy định trước đây thì việc nâng ngạch chỉ được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển. Tuy nhiên, với quy định mới đã ghi nhận có 02 hình thức nâng ngạch công chức như sau:

  • Thi nâng ngạch công chức;

  • Xét nâng ngạch công chức.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện để thi, xét nâng ngạch công chức

Khoản 9 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 45 Luật Cán bộ, công chức 2008, theo đó điều kiện, tiêu chuẩn để thi, xét tuyển nâng ngạch công chức từ ngày 01/7/2020 như sau:

Thi nâng ngạch công chức

Xét nâng ngạch công chức

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Luật CBCC;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi;

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

- Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện

trên thì được xét nâng ngạch công chức trong 02 trường hợp sau đây:

- Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận;

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

 

4. Thay đổi về việc tổ chức thi, xét nâng ngạch công chức

Theo khoản 10 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 46 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định về việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức thì Chính phủ quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, từ ngày 01/7/2020 thì Bộ Nội vụ sẽ không có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức nữa. Chính phủ sẽ có thẩm quyền tổ chức thi, xét nâng ngạch công chức cho phù hợp.

Trên đây là toàn bộ quy định mới về nâng ngạch công chức từ ngày 01/7/2020. Theo đó, việc ghi nhận nâng ngạch công chức sẽ được thực hiện thông qua hai hình thức thi nâng ngạch và xét nâng ngạch công chức là phù hợp, tiến bộ và bảo đảm quyền lợi cho công chức hiện nay.

Lê Vy

7,087

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan