Những trường hợp viên chức được ký hợp đồng không thời hạn

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với nhiều quy định phù hợp với thực tiễn hơn. Trong đó, đáng chú ý là quy định về các trường hợp viên chức được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Theo quy định hiện hành tại Khoản 2 Điều 25 Luật Viên chức 2010 thì hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức.

Tuy nhiên, Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có sửa đổi, bổ sung quy định này, theo đó, viên chức được ký hợp đồng không xác định thời hạn nếu thuộc một trong ba trường hợp sau đây:

- Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực;

- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này;

- Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi đang được Bộ Nội vụ xây dựng.

Lê Hải

3,120

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan