Nội dung đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức mới nhất năm 2019

Gần đây, Thư Ký Luật có nhận được khá nhiều câu hỏi của Quý Khách hàng, Thành viên về việc nội dung đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 gồm những nội dung nào? Thư Ký Luật giải đáp vấn đề này tại bài viết dưới đây.

Ảnh minh họa

 Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Theo quy định hiện hành tại, Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Theo đó, nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn tại Nghị định này cụ thể như sau:

1. Đối với đánh giá cán bộ

Theo Điều 8 Nghị định 56 và Khoản 1 Điều 28 Luật Cán bộ, công chức 2008, cán bộ được đánh giá theo các nội dung sau đây:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Tinh thần trách nhiệm trong công tác;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Đối với công chức

Theo Điều 15 Nghị định 56, Khoản 1 Mục VI Hướng dẫn 1326/HD-UBDT và Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, Công chức 2008, công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:

* Đối với công chức không phải là lãnh đạo, quản lý:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Phẩm chất, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

- Năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ phục vụ nhân dân.

* Đối với công chức lãnh đạo, quản lý (từ phó, trưởng phòng và tương đương trở lên):

- Các tiêu chí đối với công chức không phải là lãnh đạo, quản lý;

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

3. Đối với viên chức

Theo Điều 22 Nghị định 56, Khoản 1 Mục VII Hướng dẫn 1326/HD-UBDT và Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Viên chức 2010, viên chức được đánh giá theo các nội dung sau đây:

* Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân;

- Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

- Việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

* Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý:

- Các nội dung đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý;

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Trinh

20,127

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan