Phương thức tuyển dụng công chức theo quy định mới (Dự thảo)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi một vấn đề mà bất cứ người lao động nào muốn làm việc trong cơ quan nhà nước đều quan tâm, đó là phương thức tuyển dụng công chức.

Nếu Điều 37, Luật cán bộ công chức 2008 chỉ nêu hai phương thức cơ bản đó là:

  • Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển;
  • Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Thì nay, Dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi đưa ra các điểm mới như sau:

  • Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Đảm bảo lựa chọn những người có phẩm chất, trình độ và năng lực;
  • Việc xét tuyển ngoài cam kết tình nguyện làm việc 05 năm trở lên ở vùng miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Còn có chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và mới nhất là tuyển dụng người có tài năng đặc biệt.

Ngoài ra, người đứng đầu được tiếp nhận vào làm công chức nếu thuộc trường hợp:

  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí làm việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với vị trí làm việc bắt buộc gồm: viên chức, cán bộ công chức cấp xã, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu, người giữ chức danh, chức vụ trong DN nhà nước,…; 
  • Cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động;
  • Việc tiếp nhận công chức này để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng công chức.

Việc đề cao trình độ và kinh nghiệm của ứng viên cũng cho thấy sự quan tâm bồi dưỡng của người làm việc trong cơ quan, trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật cán bộ công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2020. 

- Quỳnh Dương - 

3,545

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan