Quy định mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/11/2019 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020.

danh gia phan loai can bo cong chuc vien chuc, Luat can bo cong chuc sua doi, Luat vien chuc sua doi

Ảnh minh họa

 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Theo đó, Luật này đã sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã được quy định trước đó tại Luật cán bộ, công chứcLuật Viên chức. Cụ thể:

Về nội dung đánh giá:

Đối với công chức, bên cạnh những nội dung đánh giá như hiện nay, từ ngày 01/7/2020, công chức còn được đánh giá dựa trên các nội dung sau:

  • Chấp hành quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  • Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, Luật này cũng quy định, nội dung đánh giá về thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của công chức chỉ áp dụng đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

Đối với viên chức, bên cạnh những nội dung đánh giá như hiện nay, từ ngày 01/7/2020, viên chức còn được đánh giá theo kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Có thể thấy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã nhấn mạnh, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2020 sẽ được thực hiện gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Đây là một trong những thay đổi quan trọng tại Luật này, là bước khởi đầu để thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm đối với công chức, viên chức.

Về thời điểm đánh giá:

Đối với công chức, từ ngày 01/7/2020, thời điểm đánh giá, phân loại gồm: Đánh giá hàng năm, đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động; đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái. (Hiện nay việc đánh giá, phân loại công chức được thực hiện hàng năm, trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái).

Đối với viên chức, từ ngày 01/7/2020, thời điểm đánh giá, phân loại bao gồm: Đánh giá hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch (Theo quy định hiện nay, việc đánh giá, phân loại viên chức còn được thực hiện khi đào tạo, bồi dưỡng viên chức).

Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức quy định đánh giá công chức, viên chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. Kết quả đánh giá này là căn cứ để đánh giá công chức, viên chức hàng năm hoặc trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động; trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái đối với công chức; trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch đối với viên chức. (Đây là nội dung mới hoàn toàn được bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức so với quy định hiện hành).

Nguyễn Trinh 

3,246

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan