Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét nâng ngạch công chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019.

quy dinh moi ve nang ngach cong chuc

Ảnh minh họa

 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Theo đó, Luật này đã có nhiều thay đổi về tiêu chuẩn, điều kiện thi và xét nâng ngạch đối với công chức so với quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008. Cụ thể, Luật cán bộ, công chức 2008 chỉ quy định ngắn gọn điều kiện thi nâng ngạch công chức là phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của ngạch dự thi, trong khi đó, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch công chức như sau:

  • Được xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật;

  • Có năng lực,trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

  • Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với ngạch công chức dự thi;

  • Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức.

Đồng thời, theo Luật này, từ 01/7/2020, công chức có thể tham dự xét nâng ngạch bên cạnh hình thức thi nâng ngạch như hiện nay. (Hiện nay chỉ quy định việc nâng ngạch của công chức được tiến hành qua hình thức thi mà không có xét). Cụ thể, công chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm và đáp ứng 03 tiêu chí đầu tiên được nêu ở trên thì sẽ đủ điều kiện để xét nâng ngạch công chức.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cũng đã bổ sung thêm 01 ngạch công chức so với quy định hiện nay. Cụ thể, bên cạnh các ngạch đã được quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật cán bộ, công chức 2008, từ 01/7/2020 sẽ bổ sung thêm “ngạch khác theo quy định của Chính phủ”. Theo đó, ngạch công chức cũng sẽ được phân thành 05 loại tương ứng:

  • Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

  • Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

  • Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;

  • Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

  • Loại đối với ngạch công chức khác được bổ nhiệm theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung chi tiết tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Thanh Lâm

4,667

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan