Tăng lương cơ sở kèm theo tăng lương hưu, trợ cấp cho CBCC

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,21 đồng/tháng lên 1,3 đồng/tháng từ ngày 01/7/2017.

 

Nghị quyết 27/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11/11/2016, một lần nữa đề cập đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động.

 

Tại Nghị quyết này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giao cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng; kèm theo đó là điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công bằng với mức tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2017.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao sẽ tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở.

Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở trong thời gian sắp tới sẽ là căn cứ để tăng lương, phụ cấp, các chế độ khác… cho cán bộ, công chức và người lao động. Cụ thể:

 • Tính mức lương trong bảng lương, mức phụ cấp cho các đối tượng là:
  • Cán bộ, công chức theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008;
  • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức 2010;
  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP;
  • Người làm việc biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
  •  Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
 • Tăng hoạt động phí, sinh hoạt phí;
 • Tăng các khoản trích và các chế độ khác.

1,858

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan