Thời hạn tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức là bao nhiêu ngày?

Ngày 11/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1223/QĐ-TTg về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định 1223, Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Với thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức là bao nhiêu ngày?

Thời hạn tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức là bao nhiêu ngày? (Hình minh họa)

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với công chức tối đa là bao nhiêu ngày, được quy định tại văn bản nào?

Theo đó, tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức được chia thành hai trường hợp sau:

Thứ nhất, tạm đình chỉ công tác khi xem xét, xử lý kỷ luật được quy định tại Điều 81 Luật Cán bộ, công chức 2008, cụ thể:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức có thể ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, nếu để cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thì thời gian tạm giữ, tạm giam được tính là thời gian nghỉ việc có lý do; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác nếu cán bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật thì được tiếp tục bố trí làm việc ở vị trí cũ.

Thứ hai, tạm đình chỉ công tác khi có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng được quy định tại Khoản 1 Điều 43, Điều 47 Nghị định 59/2019/NĐ-CP, cụ thể:

Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác.

Như vậy trường hợp của ông Nguyễn Đức Chung đã căn cứ theo Điều 47 Nghị định 59/2019/NĐ-CP để ra thời hạn tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức là 90 ngày.

Căn cứ pháp lý:

Luật Cán bộ, công chức 2008

Nghị định 59/2019/NĐ-CP

Lê Hải

784

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan