Toàn bộ nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020

Ngày 15/12/2020 là hạn chót hoàn thành việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Dưới đây là toàn bộ nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020.

nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định 90/2020/NĐ-CP

Toàn bộ nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020 (Ảnh minh họa)

1. Nội dung đánh giá cán bộ

Theo Điều 28 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định nội dung đánh giá cán bộ bao gồm:

 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

 • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

 • Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

 • Tinh thần trách nhiệm trong công tác;

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Nội dung đánh giá công chức

Theo khoản 11 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 56 Luật Cán bộ, công chức quy định nội dung đánh giá công chức cụ thể như sau:

* Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

 • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

 • Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

 • Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

 • Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

* Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

 • Các nội dung tương tự công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

 • Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

 • Tiến độ, chất lượng các công việc được giao;

 • Năng lực lãnh đạo, quản lý;

 • Năng lực tập hợp, đoàn kết.

3. Nội dung đánh giá viên chức

Tại khoản 5 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 41 Luật viên chức 2010 quy định nội dung đánh giá viên chức cụ thể như sau:

* Đối với viên chức không có chức năng quản lý:

 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

 • Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

 • Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

 • Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

 • Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

* Đối với viên chức quản lý:

 • Các nội dung đánh giá tương tự viên chức không có chức năng quản lý;

 • Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

 • Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý;

 • Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

 • Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

Lưu ý: Tiêu chí chung đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như sau:

Tiêu chí

Nội dung chi tiết của tiêu chí

Chính trị tư tưởng

- Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

- Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

- Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

Đạo đức, lối sống

- Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Tác phong, lề lối làm việc

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

- Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Ý thức tổ chức kỷ luật

- Chấp hành sự phân công của tổ chức;

- Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

- Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

- Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

* Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

- Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Mẫu Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020

Lê Vy

14,485

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan