Tổng hợp 07 hình thức kỷ luật của cán bộ công chức năm 2020

Cán bộ công chức khi vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử lý kỷ luật. Vây, các hình thức kỷ luật cán bộ công chức được quy định như thế nào?

cán bộ công chức

Tổng hợp 07 hình thức kỷ luật của cán bộ công chức năm 2020 (Ảnh minh họa)

Tổng hợp 07 hình thức kỷ luật của cán bộ công chức

Sau đây, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin tổng hợp 07 hình thức kỷ luật của cán bộ công chức năm 2020 theo bảng sau:

STT

Hình thức kỷ luật

Hành vi vi phạm

Căn cứ pháp lý

1

Khiển trách

Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ;

 

Điều 9 Nghị định 34/2011/NĐ-CP

Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng

Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng

Sử dụng tài sản công trái pháp luật

Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện

Vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm

2

Cảnh cáo

Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện

Điều 10 Nghị định 34/2011/NĐ-CP

Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi

Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền

Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi nâng ngạch công chức

Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng

Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức đang công tác

Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

3

Hạ bậc lương

(chỉ áp dụng với cán bộ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Điều 11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP

khoản 15 Điều 1  tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi

Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

4

Giáng chức

(áp dụng đối với cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

 

Điều 12 Nghị định 34/2011/NĐ-CP

Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn

5

Cách chức

(áp dụng đối với cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ;

Điều 13 Nghị định 34/2011/NĐ-CP

Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng

Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ

Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức

6

Buộc thôi việc

Bị phạt tù mà không được hưởng án treo

 

Điều 14 Nghị định 34/2011/NĐ-CP

 

Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền

Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp

Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức

7

Xóa tư cách chức vụ (áp dụng với cán bộ công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu)

Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.

tại khoản 18 Điều 1  tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

 

Trên đây là 07 hình thức xử lý kỷ luật cán bộ, công chức khi có hành vi vi phạm quy định của pháp luật, tùy vào từng mức độ và tính chất hành vi vi phạm mà cán bộ, công chức sẽ bị xử lý kỷ luật với các hình thức khác nhau. Đặc biệt, tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 đã bổ sung thêm hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm trong thời gian công tác và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020.

Ty Na

137

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan