Tổng hợp 16 Nghị định, Thông tư về công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Nghị định, Thông tư về công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ

Tổng hợp 16 Nghị định, Thông tư về công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Quyết định 56/QĐ-BNV đã ban hành danh mục các Nghị định, Thông tư sau thuộc lĩnh vực tổ chức, biên chế; lĩnh vực công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ, cụ thể gồm:

TT

Tên văn bản

Nội dung văn bản

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Nghị định 55/2012/NĐ-CP

Quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Hết hiệu lực ngày 01/12/2020

2

Nghị định 41/2012/NĐ-CP

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Hết hiệu lực ngày 15/11/2020

3

Nghị định 36/2013/NĐ-CP

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Hết hiệu lực ngày 20/7/2020

4

Nghị định 21/2010/NĐ-CP

Về quản lý biên chế công chức

5

Nghị định 110/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

6

Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Hết hiệu lực ngày 29/9/2020

7

Nghị định 34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Hết hiệu lực ngày 20/9/2020

8

Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hết hiệu lực ngày 20/8/2020

9

Nghị định 88/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức

10

Nghị định 35/2005/NĐ-CP

Về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức

Hết hiệu lực ngày 20/9/2020

11

Nghị định 24/2010/NĐ-CP

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Hết hiệu lực ngày 01/12/2020

12

Nghị định 93/2010/NĐ-CP

Sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

13

Thông tư 13/2010/TT-BNV

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Hết hiệu lực ngày 01/12/202

14

Thông tư 05/2012/TT-BNV 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Hết hiệu lực ngày 01/12/2020

15

Thông tư 03/2015/TT-BNV

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/ 2010 của bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

16

Thông tư 12/2012/TT-BNV

Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Hết hiệu lực ngày 29/9/2020

 

Ty Na

580

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan