TP.HCM và Hà Nội: Có thể bổ nhiệm đến 10 Phó Giám đốc sở

Ngày 14/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đó nâng số lượng Phó Giám đốc Sở có thể được bổ nhiệm ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc sở, Nghị định 107/2020/NĐ-CP

TP.HCM và Hà Nội: Có thể bổ nhiệm đến 10 Phó Giám đốc sở (Ảnh minh họa)

1. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có thể có đến 10 Phó Giám đốc sở

Theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP thì bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc.

Bên cạnh đó, Nghị định 107/2020/NĐ-CP cũng bổ sung số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, cụ thể:

  • Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;

  • Phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 09 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng;

  • Phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

- Về số lượng Phó Chánh Thanh tra sở, Nghị định nêu rõ: Thanh tra sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Chánh Thanh tra; thanh tra sở có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chánh Thanh tra.

- Về số lượng Phó Chi cục thuộc sở, Nghị định quy định: Chi cục có từ 1-3 phòng và tương đương được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng; chi cục không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

- Về số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở, phòng có dưới 7 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 7 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Như vậy, so với Nghị định 24/2014/NĐ-CP thì Nghị định mới đã tăng số lượng Phó Giám đốc sở tối đa cho hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh (tăng thêm 6 người so với trước kia). Bên cạnh đó, Nghị định mới còn xây dựng quy định bổ nhiệm một cách chặt chẽ hơn: "Căn cứ số lượng sở được thành lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp". Điều này nhằm tránh tình trạng sở nào cũng có 03 Phó Giám đốc trong khi thực tế số lượng công việc lại không cần đến nhiều Phó Giám đốc đến vậy.

2. Bổ sung các tiêu chí thành lập các phòng, Văn phòng, chi cục thuộc sở

Ngoài việc sửa đổi, bổ sung quy định về Phó Giám đốc sở, Nghị định 107/2020/NĐ-CP cũng đặt ra các tiêu chí thành lập các phòng, Văn phòng, chi cục thuộc sở, cụ thể như sau:

- Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở:

  • Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở;

  • Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

- Tiêu chí thành lập Văn phòng thuộc sở: Được áp dụng như trên. Trường hợp không thành lập Văn phòng thuộc sở thì giao một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

- Tiêu chí thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở (sau đây gọi chung là chi cục):

  • Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

  • Được phân cấp, ủy quyền để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực;

  • Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 12 biên chế công chức.

- Tiêu chí thành lập phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở:

  • Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc tham mưu về công tác quản trị nội bộ của chi cục;

  • Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức.

Xem thêm chi tiết tại: Nghị định 107/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

Nguyên Phú

264

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan