Từ 01/7/2020, thay đổi quy định về trợ cấp thôi việc đối với viên chức

Luật cán bộ công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019 được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2019 và chính thức có hiệu lực từ 01/07/2020.

tro cap thoi viec doi voi vien chuc

Ảnh minh họa

Theo đó, Luật này quy định, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi xảy ra một trong 03 trường hợp sau đây:

(1) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức ;

(2) Hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

(3) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật viên chức 2010 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật viên chức 2010.

Trong đó, đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, Luật mới đã bổ sung thêm trường hợp “Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự” bên cạnh những trường hợp đã được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức 2010 như hiện nay.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn của viên chức là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp:

  • Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức 2010;

  • Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Lưu ý, đối với các trường hợp sau đây viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

Như vậy, so với quy định tại Luật viên chức 2010, Luật mới này đã quy định cụ thể, rõ ràng 03 trường hợp viên chức nói chung (trong đó có viên chức giáo viên) được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi thôi việc thay vì quy định chung chung là chế độ đối với viên chức khi chấm dứt hợp đồng làm việc như hiện nay.

Thu Ba

984

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan