Từ năm 2020, bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức là người tài năng

Đây lại tiếp tục là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức do Bộ Nội vụ xây dựng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 6 Luật cán bộ, công chức 2008, Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.

Theo Dự thảo này, từ năm 2020, sẽ giao Chính phủ quy định chi tiết khung cơ chế, chính sách thu hút và chế độ đãi ngộ đối với người có tài năng.

Căn cứ vào quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức sẽ quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Như vậy, nếu nội dung này tại Dự thảo được thông qua thì từ ngày 01/01/2020 sẽ có những quy định, chính sách cụ thể hơn về việc sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức là người có tài năng.

Nguyễn Trinh 

10,055

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan