Từ năm 2020, cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức vẫn được bổ nhiệm lại

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 15 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 82 Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, nếu cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, nhưng vẫn có thể xem xét bổ nhiệm lại hoặc bố trí chức vụ thấp hơn.

Quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008 quy định cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì đương nhiên không được bổ nhiệm, kể cả bổ nhiệm lại.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch hoặc thôi việc, tức vẫn được xem xét giải quyết nghỉ hưu. (theo quy định hiện hành thì những người này sẽ không được giải quyết nghỉ hưu).

Nguyễn Trinh 

4,959

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan