Từ năm 2020, sẽ không còn chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 về định nghĩa công chức thì “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”

Có thể thấy, theo Dự thảo này, công chức không bao gồm những người trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội như quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008.

Như vậy, nếu quy định này tại Dự thảo được thông qua thì từ ngày 01/01/2020 sẽ không còn chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập như hiện nay nữa. 

Nguyễn Trinh 

3,799

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan