Từ ngày 01/01/2020, công chức được nâng ngạch không cần qua thi tuyển

Đây là nội dung mới quan trọng được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên do Bộ Nội vụ xây dựng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 8 Điều 44 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 44 Luật cán bộ, công chức 2008, việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

Như vậy, Dự thảo đã bổ sung thêm hình thức xét nâng ngạch bên cạnh hình thức thi nâng ngạch so với quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008.

Đồng thời, cũng theo Dự thảo này, nội dung và hình thức thi hoặc xét nâng ngạch công chức phải phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi, bảo đảm lựa chọn công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội.

Xem chi tiết các nội dung tại: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2020.

Nguyễn Trinh 

5,817

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan