Từ ngày 01/01/2020, sẽ không còn khống chế ngạch đối với công chức

Đây tiếp tục là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật cán bộ, công chức 2008, hiện nay, công chức được phân loại thành 04 loại theo các ngạch tương ứng như sau:

  • Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;
  • Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;
  • Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;
  • Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên.

Tuy nhiên, theo Khoản 4 Điều 1 Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung nội dung này tại Luật cán bộ, công chức 2008. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020 sẽ không còn quy định khống chế ngạch công chức như hiện hành mà căn cứ vào lĩnh vực ngành nghề, chuyên môn nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức tương ứng, các ngạch công chức, thứ bậc của từng ngạch công chức gắn với vị trí việc làm và tiền lương sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.

Nguyễn Trinh 

1,684

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan