Từ ngày 01/01/2020, thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Đây lại tiếp tục là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức vẫn đang trong thời gian lấy ý kiến thông qua.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 5 Điều 2 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 45 Luật Viên chức 2010, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức, trừ các trường hợp sau đây:

- Bị buộc thôi việc;

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật Viên chức 2010;

- Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật Viên chức 2010.

Như vậy, Dự thảo đã quy định rõ chế độ thôi việc đối với viên chức khi bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc chứ không quy định chung chung là chế độ đối với viên chức khi chấm dứt hợp đồng làm việc như hiện nay.

Nguyễn Trinh 

10,826

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan