Viên chức được tiếp nhận vào làm công chức phải có ít nhất 05 năm công tác

Đây cũng là một nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên do Bộ Nội vụ xây dựng, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Khoản 5 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 37 Luật cán bộ, công chức 2008, viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập có thể được người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận vào làm công chức mà không cần thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Tuy nhiên, cũng theo Dự thảo này, người được tiếp nhận vào làm công chức phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của vị trí việc làm. Cụ thể, viên chức khi được tiếp nhận phải bảo đảm có ít nhất 05 năm công tác, không kể thời gian tập sự, ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn.

Như vậy, nếu quy định này tại Dự thảo được thông qua thì từ ngày 01/01/2020 sẽ có nhiều viên chức được tiếp nhận vào làm công chức nhưng phải đáp ứng các điều kiện nêu trên, trong đó phải có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên.

Nguyễn Trinh 

3,101

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan